Qué estás buscant?

CONDICIONS GENERALS DE associacioaremi.org

Avís Legal i Política de Privacitat d' Associació AREMI

 

1.- TITULARITAT

En compliment de la llei 34/2002 de servei de la societat de l' informació i de comerç electrònic (BOE, no 166, de 12 de Juliol de 2002) exposem públicament les dades de la empresa a la que es refereix aquesta Web.

 

Empresa: Associació AREMI

Nombre d' Identificació Fiscal: G25021395

Direcció: C/Mestre Tonet s/n 25003 Lleida

Correu electrònic: elisenda@associacioaremi.org

Telèfon de contacte: 973 264 644


2. CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES MATEIXES

2.1. Les presents Condicions Generals d'Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació, i / o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació així les relacions comercials que sorgeixin entre associacioaremi.org i els usuaris del Portal. Per la navegació i / o per la utilització dels serveis inclosos al Portal de associacioaremi.org, Vè. Adquireix la condició d'Usuari. Tant la navegació, com la utilització i / o contractació dels serveis del Portal, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització, de les Condicions Generals de Contractació que en si escau regeixin l'adquisició dels béns o la prestació dels serveis, així com, si s'escau, a les condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició dels productes o la prestació dels serveis.

 

2.2. associacioaremi.org podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions generals de contractació i / o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al Portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita a l'Portal oa la contractació de qualssevol serveis oferts en el mateix.

"CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL"

Aquestes Condicions Generals s'aplicaran tant a la informació com a tots els serveis oferts en el Portal, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per a la simple navegació i / oa la prestació de serveis en el marc del Portal, si bé aquestes últimes activitats es regiran tant per aquestes condicions generals d'Utilització, com per les condicions generals de contractació aplicables, i les condicions particulars, que, si s'escau, hi pugui haver.

 


1.POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

 

1.1 En compliment del que estableix RGPD 679/2016 ia la LO 3/2018, de protecció de dades personals i guarantia dels drets digitals, els informem que les dades personals ens facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de associacioaremi.org. En aquest sentit, l'informem que la recollida i tractament de les seves dades tenen com a finalitat la resolució de les consultes plantejades sobre el contingut d'aquest web. Els camps marcats amb asterisc són d'emplenament obligatori, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no aporta aquestes dades.

El fet d'utilitzar el formulari de consulta implica que expressa el seu consentiment perquè les dades subministrades quedin incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de Associació AREMI. En tot cas, vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos per la Llei, enviant un correu electrònic a l'Responsable de l'Fitxer: elisenda@associacioaremi.org, indicant el seu nom i cognoms, i incloent com a assumpte de l'correu "Drets ARCO".

1.2 L'enviament de correus electrònics o l'emplenament de formularis inclosos en el present lloc web implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els fitxers esmentats anteriorment i el seu consentiment a que les seves dades siguin utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, informació i / o promoció de les activitats de associacioaremi.org per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

 

1.3 associacioaremi.org garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

1.4 L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga el que estableix RGPD 679/2016 i a la LO 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i guarantia dels drets digitals, simplement notificant-ho per correu, fax o correu electrònic.

 

2.PROPIEDAD intel·lectual i industrial.

2.1 Tots els continguts que es mostren al Portal i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de associacioaremi.org o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Sistema On-line.

2.2 En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de associacioaremi.org o dels titulars corresponents.
 


3. RESPONSABILITAT Associacioaremi.org

3.1. Associacioaremi.org únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'aquesta companyia. L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com la contractació de serveis en ell oferts es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

3.2. associacioaremi.org no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (I) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a associacioaremi.org, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (Ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a [web client] ; (Iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a associacioaremi. org, degudes a l'Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

3.3. associacioaremi.org no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Portal. En particular associacioaremi.org no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

4.OBLIGACIONES DE L'USUARI

4.1 Amb caràcter general l'Usuari s'obliga a el compliment de les presents Condicions Generals, si escau les Condicions Particulars que fossin d'aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al Portal i obrar sempre conforme la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de associacioaremi.org, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.
 

4.2 Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del Portal, així com en la prestació dels serveis a: (i ) en el cas de registrar, l'Usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades ja mantenir-les actualitzades; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ; (Iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de associacioaremi.org, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de associacioaremi.org o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (iv) no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (V) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma ; (Vi) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de associacioaremi.org, els seus proveïdors o tercers; (vii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

 


5. COMUNICACIONS.

A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre associacioaremi.org i l'Usuari, aquests hauran de dirigir a el Servei d'Atenció a l'Client mitjançant correu electrònic enviat un missatge a elisenda@associacioaremi.org Les comunicacions de associacioaremi.org a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest a l'registrar-se al Portal. L'Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Portal, i / o l'adquisició de béns, la utilització de l'correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR.

6.1 Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que es serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Associació AREMI d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web associacioaremi.org (en endavant la Pàgina) la Política de Privacitat i Protecció de Dades que s'aplicarà en el tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti voluntàriament a l'accedir al seu web oa la corresponent aplicació mòbil. L'Usuari, a l'proporcionar les seves dades de caràcter personal a través dels formularis electrònics del web, apartat de contactes o de l'Aplicació, i, si s'escau, a través de la marcació de la corresponent casella d'acceptació, consent expressament que associacioaremi .org pugui tractar aquestes dades en els termes d'aquesta clàusula de Política de Privadesa i Protecció de dades i per als fins aquí expressats. associacioaremi.org posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals es hagin obtingut. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l'exercici del seu dret de cancel·lació.


associacioaremi.org manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 3/2018; el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, i altra legislació aplicable. Les dades personals facilitades seran incloses en els fitxers, manuals o automatitzats registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota titularitat de la Companyia, i s'utilitzaran d'acord a la següent L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a associacioaremi.org

Volem que puguis exercir els teus Drets, per això com interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit a l'adreça de l'Responsable, indicant "exercici drets protecció de dades" o mitjançant la següent adreça electrònica: elisenda@associacioaremi.org Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat. Els interessats tenen dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es). Els camps marcats amb un asterisc (*) en els formularis habilitats a la Pàgina són de resposta obligatòria, de manera que no complimentar algun d'ells no podrà continuar amb el seu enviament. associacioaremi.org administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura tallafocs d'estricte compliment. Utilitza contínuament tecnologies actuals per assegurar-se que la confidencialitat i la privacitat de la informació no està compromesa. A l'accedir als seus comptes o enviar informació des de pàgines d'Internet segures, el xifrat codifica les seves dades en un format il·legible per impedir que usuaris no autoritzats accedeixin a aquest tipus de dades. Per a això s'adopten les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privadesa i en les pràctiques d'administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent associacioaremi.org afegir, modificar o eliminar l'esmentada política de privacitat quan ho consideri necessari.
 


De tota manera, associacioaremi.org en cap cas modificarà les polítiques ni pràctiques per fer-les menys eficaços en la protecció de les dades personals dels nostres clients emmagatzemats anteriorment, sense el consentiment previ dels clients afectats. TEVES DADES NO ES CEDEIXEN NI ES VENEN SOM TRANSPARENTS A LA INFORMACIÓ QUE ET CONCIERNE TU TRIES TEUS PREFERÈNCIES, PER EXEMPLE, LA PUBLICITAT Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit a l'adreça de l'Responsable, indicant "exercici drets protecció de dades" o mitjançant la següent adreça electrònica: elisenda@associacioaremi.org. Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat.

Els interessats tenen dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).
 

 

comparteix...
Últimes notícies
Amb l’estiu els nens, nenes i adolescents de la nostra escola ja han començat les merescudes vacances. Toca descansar, malgrat el nostre alumnat seguirà fent unes tasques que els i les professionals del nostre centre d’educació els hauran recomanat fer Llegir més
En l’àmbit d’actuació de discapacitat o transtorn mental, la nostra entitat es va presentar a la convocatoria emb un projecte adreçat a tota la comunitat: el BAPS Banc de productes de suport. Un servei totalment gratuït que cobreix les necessitats vitals Llegir més
Amb la col.laboració del Col.legi de Veterinaris de Lleida, hem organitzat una Caminada per l'Horta de Lleida en la qual s'ha convidat a la ciutadania a què en particicipéssin, tant si tenien mascota com si no! Hem caminat sis quilòmetres i mig, Llegir més
Dissabte 20 d’abril hem estat col·laborant amb l’Associació Cultural i Recreativa dels Bombers de Lleida, l’ACRBLL, en l’organització d’unes curses molt especials perquè estan pensades per unir els valors d’inclusió i solidaritat a l’esport infantil. Llegir més

El nostre Facebook

Visita el nostre Youtube