Qué estás buscant?

CONDICIONS GENERALS DE associacioaremi.org

TÍTOL I "GENERALITATS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL"

 

1. TITULARITAT DEL PORTAL

Associació AREMI, amb domicili en C/Mestre Tonet s/n Lleida, és el titular del lloc web www.associacioaremi.org, i posa aquest portal a la disposició dels usuaris d'Internet, amb la fi tanta de proporcionar informació sobre els productes i ofertes de Associació AREMI, així com permetre la prestació dels serveis oferts per www.associacioaremi.org a través del Portal.

 

2. CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES MATEIXES

2.1. Les presents Condicions Generals d'Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular la posada a la disposició de la informació així les relacions comercials que sorgeixin entre Associació AREMI i els usuaris del Portal.

Per la navegació i/o per la utilització dels serveis inclosos al Portal d'associacioaremi.org, Vè. adquireix la condició d'Usuari. Tant la navegació, com la utilització i/o contractació dels serveis del Portal, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització, de les Condicions Generals de Contractació que si escau regeixin l'adquisició dels béns o la prestació dels serveis, així com si escau, a les Condicions Particulars que, si escau regeixin l'adquisició dels productes o la prestació dels serveis.

2.2. associacioaremi.org podrà a tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació i/o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al Portal amb la finalitat de que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al Portal o a la contractació de qualssevol serveis oferts en el mateix.

 

TITULO II: "CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL"

Aquestes Condicions Generals s'aplicaran tant a la informació com a tots els serveis oferts al Portal, de tal manera que les mateixes regiran a tot moment tant per a la simple navegació i/o a la prestació de serveis en el marc del Portal, si bé aquestes últimes activitats es regiran tant per aquestes Condicions Generals d'Utilització, com per les condicions generals de contractació aplicables, i les condicions particulars, que si escau, poguessin existir.

 

1.POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

1.1 En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que quants dades personals ens facilitin seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d'associacioaremi.org

1.2 L'enviament de correus electrònics o l'emplenament de formularis inclosos en el present lloc web implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els fitxers referits anteriorment i el seu consentiment al fet que les seves dades siguin utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials, informació i/o promoció de les activitats d'associacioaremi.org, per correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà.

1.3 associacioaremi.org garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

1.4 L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o email.

 

2.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

2.1 Tots els continguts que es mostren al Portal i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d'associacioaremi.org o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Sistema On-line.

2.2 En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa d'associacioaremi.org o dels titulars corresponents.

 

3. RESPONSABILITAT d'associacioaremi.org.

3.1. associacioaremi.org, únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui sofrir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'aquesta companyia.

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com la contractació de serveis en ell oferts es realitza sota el seu sencer risc i la seva sencera responsabilitat.

3.2. associacioaremi.org no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a associacioaremi.org, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics;(iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control del Portal i que no siguin atribuïbles a associacioaremi.org; (iv) Les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa;(v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a associacioaremi.org, degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

3.3. associacioaremi.org no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Portal. En particular associacioaremi.org no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

4.OBLIGACIONS DE L'USUARI

4.1 Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, si escau les Condicions Particulars que fossin aplicable, així com complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al Portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets d'associacioaremi.org, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

4.2 Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del Portal, així com en la prestació dels serveis a:(i) En el cas de registrar-se, l'Usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-los actualitzats;(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ;(iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d'associacioaremi.org, de qualsevol Usuari, dels proveïdors d'associacioaremi.org o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos;(iv) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (v) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma; (vi)No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d'associacioaremi.org, els seus proveïdors o tercers;(vii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del com no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició de tercer.

 

5. COMUNICACIONS.

A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre associacioaremi.org i l'Usuari, aquests hauran de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic enviat un missatge a eduard@associacioaremi.org

Les comunicacions d'associacioaremi.org a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se al Portal.

L'Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Portal, i/o l'adquisició de béns, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUERO

6.1 Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que se serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

 

comparteix...
Últimes notícies
AREMI es prepara per reobrir els serveis i retornar a la normalitat amb les màximes garanties de seguretatLlegir més
“Ens vam oblidar tots que estàvem confinats i de la duresa del moment”Llegir més
L’entitat ha adoptat mesures concretes que ha anat actualitzant en la mesura que les comunicacions dels diferents departaments han donat les instruccions i recomanacions pertinents.Llegir més
El servei SIRIUS malgrat estar tancat físicament segueix oferint suport telefònic a les persones que necessitin ajudes tècniques específiques. Llegir més

El nostre Facebook

Visita el nostre Youtube